ประวัติพระซุ้มกอ

ประวัติการสร้าง
พระกำแพงซุ้มกอ
กรุทุ่งเศรษฐี จังหวัดกำแพงเพชร

เมืองกำแพงเพชร เป็นเมืองโบราณ ปรากฏหลักฐานในจารึกตำนาน พงศาวดาร กล่าวถึงในเมืองชื่อต่างๆหลายชื่อได้แก่ เมืองชากังราว ซึ้งสันนิษฐานว่ามีศูนย์กลางอยู่บริเวณตัวเมืองกำแพงเพชรปัจจุบันเมืองนครชุม ปรากฏในศิลาจารึกนครชุม โดยพระมหาธรรมราชาลิไท ราวๆปีพ.ศ. ๑๙๐๐ เมืองเทพนคร ปรากฏในตำนานสิหนวัติกุมาร พงศาวดารโยนก รู้จักกันในนามบ้านคนฑี นอกจากนี้ ยังมีเมืองไตรตรึงษ์ เมืองแปบ เมืองสุพรรณภาว เมืองแสนตอ และเมืองบางพาน ส่วนพระกำแพงอื่นๆ มักจะพบกระจายอยู่ทั่วไป เช่น พระกำแพงลีลาเม็ดขนุนหน้าเงินหน้าทอง จะพบที่วัดป่ามืด พระกำแพงลีลาพลูจีบหน้าเงินหน้าทอง จะพบที่วัดพระแก้ว พระกำแพงลีลากลีบจำปา จะพบที่วัดวังพระธาตุ กรุท่าเสากระโดง พระกำแพงลีลาปากเป็ด จะพบที่กรุฤาษี เจดีย์กลางทุ่ง พระกำแพงลีลาหน้าเงินหน้าทอง จะพบที่วัดพระบรมธาตุ วัดอาวาสน้อย พระนางกำแพงพิมพ์ลูกแป้งเดี่ยว-ลูกแป้งคู่ พบที่กรุตาลดำ กรุผู้ใหญ่เชื้อ พระกำแพงท่ามะปรางค์ พบที่วัดช้างรอบ วัดป่ามืด วัดอาวาสใหญ่ วัดอาวาสน้อย วัดเซิงหวาย พระกำแพงลีลากล้วยปิ้ง พบที่กรุผู้ใหญ่เชื้อ พระกำแพงเม็ดมะเคล็ด พบที่กรุวัดช้างรอบ พระกำแพงขาโต๊ะ พบที่วัดสี่อริยาบถ วัดอาวาสใหญ่ วัดอาวาสน้อย วัดช้างเป็นต้น
สำหรับพระเครื่องกำแพงเพชรที่นิยมอย่างสูงมักจะพบบริเวณกรุวัดบรมธาตุ กรุวัดพิกุล กรุวัดทุ่งเศรษฐี กรุวัดซุ้มกอ  ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง อันเป็นที่ตั้งเมืองนครชุมเก่า หรือบริเวณที่เรียกว่าลานทุ่งเศรษฐี เกือบทั้งสิ้น

 
 
พระกำแพงซุ้กอ พิมพ์ใหญ่มีกนก
พระกำแพงปางลีลาเม็ดขนุน
พระกำแพงซุ้กอ พิมพ์ใหญไม่มีกนก
พระกำแพงปางลีลาพลูจีบ
พระกำแพงซุ้กอ พิมพ์กลาง
พระกำแพงซุ้กอ พิมพ์ขนมเปี๊ยะ
พระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่มีกนก
พระกำแพงปางลีลาเม็ดขนุน
กรุทุ่งเศรษฐี
พระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ ไม่มีกนก
พระกำแพงปางลีลาพลูจีบ
กรุทุ่งเศรษฐี
พระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์กลาง
พระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์ขนมเปี๊ยะ